Bu çağrı, yönetişim, toplumsal yapılar ve ekonomi bağlamında SKH'lerin gerçekleştirilmesine yönelik yenilikçi yaklaşımlar yoluyla mevcut bilginin etkisini artırmayı amaçlamaktadır. Çağrı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasını teşvik eden ve/veya kolaylaştıran mevcut veya yeni araçların geliştirilmesine, uyarlanmasına, tasarımına veya iyileştirilmesine yönelik yenilikçi yaklaşımlar aramaktadır.

* Başvuru sahipleri, çağrıyı finanse eden en az üç (ve en fazla altı) farklı ülkeden uygun ortak kuruluşlarla proje konsorsiyumu oluşturmalıdır. Konsorsiyum, araştırma kurumları ile yerel yönetimler, topluluklar, STÖ'ler, sivil toplum, iş dünyası vb. gibi paydaşlar arasında işbirliğinin zorunlu olduğu disiplinler arası bir biçimde olmalıdır. Konsorsiyum ayrıca, aşağıdaki ülkeler tarafından finanse edilen daha önce veya yakın zamanda tamamlanmış araştırma ve yenilik projelerine dayanmalıdır:

Şili, Çin, Fildişi Sahili, Kenya, Norveç, Güney Afrika, İsviçre, İsveç, Tanzanya, Hollanda ve Türkiye.

Daha fazla bilgi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.nwo.nl/en/calls/grc-sdg-call-2022